Avís Legal

www.estevedemiguel.com és un domini en internet titularitat de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., NIF: A58500729, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 9350 llibre 8545 de la secció 2ª foli 206 full número 113.717 Inscripció 1ª.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. o de tercers que han autoritzat el seu ús. La utilització de la web atribueix la condició d'usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d'aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal mena que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.

Les pàgines de www.estevedemiguel.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que ho regulin.

L'usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquests termes generals.

CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest lloc web, inclosos danys a sistemes informàtics, alhora que es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

Política de Privacitat

www.estevedemiguel.com és un domini d'Internet registrat per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., NIF: A58500729, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelo en el tom 9350 llibre 8545 de la secció 2ª foli 206 full número 113.717 Inscripció 1ª, amb domicili administratiu al C. Mare de Déu de la Salut, 78, 3º C, 08024 Barcelona.

La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la WEB de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:

Condicions Generals d'ús de la WEB: www.estevedemiguel.com

1. CAPACITAT LEGAL:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts en la WEB de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o contractar els Productes i Serveis oferts.

2. ACCÉS:

En contractar l'usuari els Productes i Serveis de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., se li atorgarà un nom d'usuari i una contrasenya elegits per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.
CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que l'usuari pugui realitzar en la pàgina WEB www.estevedemiguel.com. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l'accés com a client registrat, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

3. L'USUARI:

Que hi hagi contractat o que contracti els diferents productes i serveis que ofereix CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

3.1. L'usuari de www.estevedemiguel.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l'adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. i requerits pels usuaris.

3.3. L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.

4. CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.:

De conformitat amb el que estableix la LOPD 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament Posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 25 maig 2018, d'ara endavant la LOPD, les DADES enviats per l'usuari a través d'www.estevedemiguel.com, seran tractades per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. de forma automatitzada i seran incorporades a un fitxer amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.:

4.1. Aquest fitxer es troba registrat o donat d'alta davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i s'indica que el seu Responsable és la societat mercantil CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. amb domicili administratiu al C. Mare de Déu de la Salut, 78, 3º C, 08024 Barcelona, e-mail: estevedemiguel@estevedemiguel.com.

4.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

4.3. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

4.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n'hi haurà prou amb contactar amb CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. a través del correu electrònic estevedemiguel@estevedemiguel.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat al C. Mare de Déu de la Salut, 78, 3º C, 08024 Barcelona.

4.5. CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l'accés a les DADES de persones no autoritzades.

4.6. Sense perjudici de l'anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

5. ÚS DE LA PÀGINA www.estevedemiguel.com DE CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.:

5.1. La utilització de la pàgina www.estevedemiguel.com i / o dels Productes i Serveis de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., suposarà l'acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals pel que l'usuari haurà ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.estevedemiguel.com.

5.2. CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.estevedemiguel.com.

5.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A., podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic estevedemiguel@estevedemiguel.com.

5.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.estevedemiguel.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l'ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.estevedemiguel.com o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que , de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.estevedemiguel.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. i / o que afectin o poguessin afectar la imatge de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.

5.5. Els usuaris de www.estevedemiguel.com hauran d'observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, www.estevedemiguel.com o, CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

5.6. L'usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l'exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

6. ELS SERVEIS DE CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.:

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

7. MOTIUS D'EXCLUSIÓ:

CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. es reserva el dret d'exclusió temporal o definitivament a l'usuari en qualsevol dels següents supòsits:

7.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d'ús establerts en el present document.

7.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l'ordre públic.

7.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR:

8.1. Tota la informació continguda en www.estevedemiguel.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

8.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.estevedemiguel.com, sense autorització prèvia de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.

8.3. L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides a www.estevedemiguel.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.estevedemiguel.com sense autorització prèvia i per escrit de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic estevedemiguel@estevedemiguel.com.

8.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.estevedemiguel.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. aquesta circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic estevedemiguel@estevedemiguel.com, i incloent com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.estevedemiguel.com. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.
8.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

9. HIPERLINKS:

9.1. En el cas que www.estevedemiguel.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat oa pàgines web de tercers, CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l'ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

9.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.estevedemiguel.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.estevedemiguel.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.estevedemiguel.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s'estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

10.1. CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

10.2. CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

11. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

12. ERRORS TIPOGRÀFICS:

CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el web site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. es ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

13. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l'usuari com a client de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. implica el coneixement i acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals. La contractació d'un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en CENTRO ESTEVE DE MIGUEL, S.A. implica l'acceptació explícita de les condicions generals.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o qualsevol altre que, si s'escau, els correspongui), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d'altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s'incloguessin DADES per persones no titulars dels mateixos l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Política de cookies

Des de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL SA desitgem informar-vos que la nostra pàgina web (www.estevedemiguel.com) utilitza cookies propis i de tercers amb l’objectiu de millorar la usabilitat i l’experiència de l’usuari mentre navega per la nostra web i analitzar la navegació d’usuaris.

Definició i funció dels cookies

Què són els cookies? Un cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. En una pàgina web, els cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com s’utilitzi l’equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

Quin tipus de cookie utilitza la nostra pàgina web?

CLASSIFICACIÓ SEGONS L’ENTITAT QUE ELS GESTIONA
- Cookies propis: són els que enviem a l’ordinador o terminal des de la nostra pàgina web.
- Cookies de tercers: són els que s’envien a l’ordinador o terminal des d’un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través dels cookies.

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANGUIN ACTIVATS
- Cookies de sessió: són un tipus de cookies dissenyats per recaptar i emmagatzemar dades mentre s’accedeix a la nostra web.
- Cookies persistents: són un tipus de cookie en els quals les dades segueixen emmagatzemades al terminal i als quals es pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable del cookie, i que pot oscil·lar d’uns minuts a diversos anys.

CLASSIFICACIÓ SEGONS LA FINALITAT
- Cookies tècnics: són els que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i l’ús de les diferents opcions o serveis que hi existeixin, com per exemple controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació a un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de xarxes socials.
- Cookies de personalització: són els que permeten a l’usuari accedir al servei, al terminal de l’usuari, amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
- Cookies d’anàlisi: són els que permeten al seu responsable el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculats. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookie s’utilitza per mesurar l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per elaborar perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
- Cookies publicitaris: són els que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat, basant-se en criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
- Cookies de publicitat comportamental: són els que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquests cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest perfil.

Llistat de cookies utilitzats a la nostra pàgina web

A continuació informem dels cookies utilitzats a la nostra web, si són propis o de tercers, la seva finalitat, la seva durada i, en el cas de cookies de tercers, el seu proveïdor:

- NOM DEL COOKIE: cookie-consent
- TIPUS: propi, persistent i tècnic
- PROVEÏDOR: estevedemiguel.com
- DURADA: 365 dies
- DESCRIPCIÓ: acceptació de la política de cookies de la web de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL SA. Ens informa de si el client ha vist i acceptat la nostra política de cookies o, en el seu defecte, acceptació implícita de la política de cookies pel fet de prosseguir amb la visita de la web.
- MÉS INFORMACIÓ: si es desitja més informació sobre el seu ús, es pot sol·licitar a través del correu electrònic a estevedemiguel@estevedemiguel.com.

- NOM DEL COOKIE: NID
- TIPUS: tercers, persistent i publicitat comportamental
- PROVEÏDOR: google.es
- DURADA: 240 dies
- DESCRIPCIÓ: mostrar anuncis personalitzats segons el comportament de l’usuari o les preferències de navegació mostrades per l’usuari i millorar les campanyes publicitàries, mitjançant remàrqueting d’anuncis de Google AdWords.
- MÉS INFORMACIÓ: www.google.es

- NOM DEL COOKIE: PREF
- TIPUS: tercers, persistent i tècnic
- PROVEÏDOR: google.es
- DURADA: 365 dies
- DESCRIPCIÓ: permet recopilar informació de canvi d’aspecte o del comportament d’un lloc web, com per exemple l’idioma preferit o la regió en la qual es troba l’usuari, la mida del text i la font utilitzada.
- MÉS INFORMACIÓ: www.google.es

- NOM DEL COOKIE: khcookie
- TIPUS: tercers, sessió i publicitari
- PROVEÏDOR: google.es
- DURADA: sessió
- DESCRIPCIÓ: utilitzat quan es mostra Google Maps per mostrar publicitat de Google a Google Maps.
- MÉS INFORMACIÓ: www.google.es

Les condicions d’ús dels cookies de xarxes socials externes, en les quals tenim perfils d’empresa creats de CENTRO ESTEVE DE MIGUEL SA (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.), es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent, depenent de cada xarxa social.

Com puc configurar els meus cookies?

Els cookies instal·lats a un equip es poden permetre, bloquejar o eliminar mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat a l’ordinador:

- Per a més informació sobre el navegador Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Per a més informació sobre el navegador Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Per a més informació sobre el navegador Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Per a més informació sobre el navegador Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
- Per a més informació sobre el navegador Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Per a més informació sobre altres navegadors, consulteu la web del proveïdor del software.

Acceptació de la nostra política de cookies

L’ús d’aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar cookies implica l’acceptació per part de l’usuari de la tecnologia de cookies utilitzada a la nostra web.

I d’aquesta manera reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies amb la selecció de la configuració adequada per a tal finalitat al navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies al navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats de la nostra web.

Si sorgeixen dubtes sobre aquesta política de cookies o es necessita més informació sobre el seu ús, es pot sol·licitar a través de correu electrònic a estevedemiguel@estevedemiguel.com.

mobile
< Seguir visitant
WEB VERSIÓ MÒBIL de
CENTRO ESTEVE DE MIGUEL